Naam                    : Stichting Hoopvol
KvK                       : 63335956
RSIN                     : 855192069
IBAN                     : NL71INGB0006835593
Doelstelling         : doel jongeren voor te bereiden en in staat te stellen tot volwaardig functioneren in en deelnemen aan de Nederlandse samenleving.
Beleidsplan         :

Missie

De maatschappij waarin we samenleven wordt steeds complexer en de maatschappelijke problemen laten een enorme diversiteit zien. Stichting Hoopvol zet zich in om de jongeren beter toe te rusten voor een kansrijke toekomst met als doel jongeren voor te bereiden en in staat te stellen tot volwaardig functioneren in en deelnemen aan de Nederlandse samenleving.

Visie

Doordat de problemen in de maatschappij waarin we leven zeer divers zijn geworden, is het niet te verwachten dat individuen de ‘oplossing’ op zich zelf alleen kunnen aandragen. Deze complexe problemen kunnen alleen gezamenlijk en door een integrale benadering worden aangepakt.

Uitgangspunten:

Iedereen is welkom:

Bij stichting Hoopvol is iedereen welkom ongeacht zijn of haar etniciteit en levensbeschouwelijke overtuiging.

Persoonlijke ontplooiing:

Stichting Hoopvol bereidt de jongeren naast het educatieve, ook voor op maatschappelijke participatie.

Identiteitsontwikkeling:

Jongeren leren bij Stichting Hoopvol als individu zelf actief te participeren in de samenleving. Waarbij het leerproces gericht is op de identiteitsontwikkeling van het individu.

Begeleiding op maat:

Iedereen is uniek daarom krijgen de jongeren bij Stichting Hoopvol persoonlijke begeleiding op maat.

Integrale aanpak:

Brede algemene ontwikkeling van een individu vindt plaats in een nauwe interactie tussen, de jongere met zijn of haar specifieke factoren (lichamelijk, genetische eigenschappen, cognitieve mogelijkheden) en aan de andere kant de omgevingsfactoren (opvoeding, SES, gezinssamenstelling, vrienden, verwachtingspatroon, etc.).

Speerpunten:

 • Talent ontwikkeling
 • Voorkomen schoolachterstand
 • Voorkomen schooluitval
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Ouderbetrokkenheid

Activiteiten:

 1. Het organiseren van huiswerkbegeleiding voor basisschool (groep8)- en middelbare schoolleerlingen;
 2. Het organiseren van sociale integratie bevorderende activiteiten en excursies;
 3. Het aanleren van de sociale kaart van de Nederlandse samenleving;
 4. Het ondernemen van acties om het voortijdig schoolverlaten in het voortgezet onderwijs te reduceren;
 5. Het ondernemen van acties om de kansen van kinderen/jeugdigen uit sociaal zwakke milieus te vergroten;
 6. Het bieden van ondersteuning aan ouders, in het bijzonder door het
 7. Beantwoorden van vragen over het opvoeden van hun kinderen of door het helpen oplossen van problemen rondom de opvoeding van hun kinderen;
 8. Het geven van begeleiding gericht op herstel van sociale contacten in gezin en omgeving;
 9. Het voorkomen van jeugdradicalisering;
 10. Het vergroten van competenties van de doelgroep waardoor kinderen en jeugdigen hun problemen zelf kunnen oplossen;
 11. Het opbouwen van een netwerk van sociale steun;
 12. Het doen van schenkingen of geven van leningen aan hulpbehoevenden, zowel particulieren alsook rechtspersonen die voldoen aan het bevorderen van voormelde doelstelling.