Start studiebegeleiding schooljaar 2017-2018 op dinsdag 19 september 2017 van 18.00 tot 20.00 op locatie
BS El Habib.

Missie
De maatschappij waarin we samen leven wordt steeds complexer en de maatschappelijke problemen laten een enorme diversiteit zien. Stichting Hoopvol zet zich in om de jongeren beter toe te rusten voor een kansrijke toekomst met als doel jongeren voor te bereiden en in staat te stellen tot volwaardig functioneren in en deelnemen aan de Nederlandse samenleving.

Visie
Doordat de problemen in de maatschappij waarin we leven zeer divers zijn geworden, is het niet te verwachten dat individuen de ‘oplossing’ op zich zelf alleen kunnen aandragen. Deze complexe problemen kunnen alleen gezamenlijk en door een integrale benadering worden aangepakt.

Uitgangspunten

Iedereen is welkom:
Bij stichting Hoopvol is iedereen welkom ongeacht zijn of haar etniciteit en levensbeschouwelijke overtuiging.

Persoonlijke ontplooing:
Stichting Hoopvol bereidt de jongeren naast het educatieve, ook voor op maatschappelijke participatie.

Identiteitsontwikkeling:
Jongeren leren bij Stichting Hoopvol als individu zelf actief te participeren in de samenleving.Waarbij het leerproces gericht is op de identiteitsontwikkeling van het individu.

Begeleiding op maat:
Iedereen is uniek daarom krijgen de jongeren bij Stichting Hoopvol persoonlijke begeleiding op maat.

Integrale aanpak:
Brede algemene ontwikkeling van een individu vindt plaats in een nauwe interactie tussen, de jongere met zijn of haar specifieke factoren (lichamelijk, genetische eigenschappen, cognitieve mogelijkheden) en aan de andere kant de omgevingsfactoren (opvoeding, SES, gezinssamenstelling, vrienden, verwachtingspatroon, etc.).

Speerpunten

  • Talent ontwikkeling
  • Voorkomen schoolachterstand
  • Voorkomen schooluitval
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Ouderbetrokkenheid